Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις εκτυπωτικές σας ανάγκες

Η έταιρεία μας είναι είδική στήν διαχείρηση έγγράφων καί σέ όλα τά μηχανήματα έκτυπώσεων.

Συμβουλευτικές ύπηρεσίες

Πολυμηχανήματα, φωτοαντιγραφικά, scanners & φαξ είναι πολύ σημαντικά γιά όλες τίς έταιρείες καί συγχρόνως ή διαχείρηση τους, περίπλοκη, χρονοβόρα καί βεβαίως άκριβή.
Πάρτε τήν περίπτωση πού θά μπορούσατε νά διαχειρισθείτε καί νά βελτιώσετε συγχρόνως τό έπιχειρησιακό έκτυπωτικό σας περιβάλλον έξοικονομόντας χρήματα.

Η διαχείρηση έκτυπωτικών σας άναγκών περιλαμβάνει:

Συνολική διαχείρηση τών έκτυπωτικών σας άναγκών

Μηχανολογικός έξοπλισμός:   
   
Προμήθεια έκτυπωτικού έξοπλισμού, εύρείας  έκτύπωσης, (plotters), κλπ.

Αναλώσιμα: Toners, χαρτί έκτυπώσεων, άνταλλακτικά, ύλικά συντήρησης, προγραμματισμένες έπισκέψεις συντήρησης καί έπιδιόρθωση βλαβών.

Help desk: Εξειδικευμένη καί έμπειρη ΙΤ ύποστήρηξη.

Παρακολούθηση: Iστορικό έπισκέψεων καί καταγραφή όλων τών έργασιών.

Διαδικασίες διαχείρησης:
α) Λεπτομερής άνάλυση τών άναγκών σας τόσο άνά θέση έργασίας, όσο καί στό σύνολό τους, (network printing).
β) Προτάσεις καί ένδεδειγμένες λύσεις μέ σκοπό τήν έξοικονόμηση κόστους καί ένέργειας γιά σάς.
γ) Εκπαίδευση τού έμπλεκομένου προσωπικού σας γιά τήν άποτελεσματικότερη λειτουργία άπολαμβάνοντας έτσι όλες τίς δυνατότητες τού μηχανήματός σας.
δ) Προληπτικούς κατά καιρούς έλέγχους άπό τό τεχνικό προσωπικό μας πού άποσκοπούν στήν άποφυγή καί πρόβλεψη βλαβών καί έπι τόπου έπιδιόρθωση αύτών, έντός 24 ώρών.
ε) Αντικατάστασή του (ων) μηχανημάτων σας γιά τήν συνεχή καί όμαλή λειτουργία τής έταιρείας σας μέχρι νά όλοκληρωθεί ή βλάβη.

Υποστήριξη & έξυπηρέτηση:
Γιατί νά μήν άποφεύγετε νά παραγγέλνετε toners καί κλήσεις service γιά τόν έξοπλισμό τού γραφείου σας ? Τό συμβόλαιο συντήρησης τής έταιρείας μας, δίνει τήν δυνατότητα σέ σάς νά άποφύγετε νά έχετε δεσμευμένα τά χρήματά σας, άποθηκεύοντας άνταλλακτικά καί toner.

Πλήρης έξυπηρέτηση service:
Πιστεύουμε ότι οί συμβουλευτικές ύπηρεσίες μας γιά τίς άνάγκες σας δέν θά σάς έξοικονομήσουν χρήματα μόνο, άλλά θά βελτιώσουν έπίσης τήν έπιχειρηματική παραγωγικότητα σας στό τομέα αύτό μέσω τού μοναδικού συνδυασμού προμήθειας, service καί διαφόρων έναλλακτικών προτάσεων.

Στά <<προιόντα μας>> θά δείτε όλα τά παρεχόμενα μηχανήματά μας

Επικοινωνείστε μαζί μας γιά περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνείστε μαζί μας γιά μιά <<χωρίς χρέωση>> άνάλυση σχετικά μέ τά άντίστοιχα κοστολόγιά μας.

Προμήθεια toners
H άναγόμωση τών toners άποτελεί σήμερα μιά ίδανική λύση έξοικονόμησης κόστους. Τό κόστος άγοράς τών toners καί ίδιαίτερα γιά τά έγχρωμα μηχανήματα, έπηρεάζουν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τό λεγόμενο "κόστος λειτουργίας" ένός φωτοαντιγραφικού μηχανήματος. Η έταιρεία μας μέσω της ύπηρεσίας άναγόμωσης πού παρέχει, καλύπτει κάθε τύπο toner τόσο σέ φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, όσο καί γιά τούς περισσότερους τύπους έκτυπωτών καί fax, μέ πολύ ίδιαίτερες καί οίκονομικές τιμές σέ σχέση μέ τίς ύπάρχουσες άντίστοιχες καινούργιων στήν Ελληνική άγορά.

Εξοικονόμηση κόστους άνταλλακτικών

Τό κόστος τών διαφόρων άνταλλακτικών πού χρειάζεται σήμερα ή έπιδιόρθωση μιάς βλάβης, άποτελεί έναν μεγάλο πονοκέφαλο γιά τήν έταιρεία σας. Εμείς, έχοντας συνεργασία μέ μεγάλους άντίστοιχους οίκους τού έξωτερικού, έχουμε τήν δυνατότητα είσαγωγής έλαφρώς μεταχειρισμένων άνταλλακτικών γιά όλους τούς τύπους μηχανημάτων. Τά άνταλλακτικά αύτά μπορούν νά χρησιμοποιηθούν προσδίδοντας άκόμη καί περισσότερο άπό τό 75% ζωής, (βάσει κριτηρίων τού κατασκευαστή), στό μηχάνημά σας, εξοικονομώντας έως καί 90% άπό τό κόστος άγοράς ένός έντελώς καινούργιου άνταλλακτικού καί μέ χρόνο παράδοσης σέ λιγότερο άπό 10 ήμέρες.

 Άλλες Υπηρεσίες

  • Ενοικιάσεις έπίπλων γραφείου
  • Τηλεφωνικά Κέντρα
  • Κλιματισμός χώρου καί service
  • Φωτοτυπίες ασπρόμαυρες καί έγχρωμες γιά μεγάλες ποσότητες
  • Ενοικίαση φωτοτυπικών μέ χειριστή μηχανημάτων γιά συνέδρια καί έκθέσεις.
  • Εγκατάση drivers μέσω τηλεφώνου
  • Τεχνική έξυπηρέτηση γιά Laptops καί PC